Enquet’Action (EA): Kisa ou panse sou vyòl fi fè sou gason oubyen sou ti gason? 

Pascale Solages (PS):Lalwa Ayisyèn rekonèt li tankou yon krim. Se yon krim yon fanm fè sou yon lòt endividi paske otomatikman ou rantre nan yon rapò sèksyèl avèk yon moun san konsantman li, sa vle di moun nan pa di ou wi oubyen moun nan pa dakò, se yon krim ou fè paske ou vyole moun nan nan moman sa a. Lè ou fè l sou yon moun ki minè, non sèlman ou fè yon vyòl, men ou fè detounman minè tou. Donk daprè lalwa Ayisyèn li riske pran anpil tan prizon tou paske nan moman sa a ou ka egzèse yon fòm otorite sou moun nan. Se tankou yon fòm sityasyon agravan lè moun nan minè, nan ka sa a nou tou pale de ti gason. Donk kit se gason ki fè vyòl sou fanm oubyen sou tifi, kit se fanm ki fè vyòl sou gason oubyen sou ti gason, vyòl lan rete yon krim nan tout sans li… Li rete yon krim paske ou kòmèt yon zak sou yon moun ki pa ba ou konsantman l. Kounya li ale jouska 15 zan prizon ak travay fòse. Epi si gen sityasyon agravan li ka ale jouska 20 tan. Sa m panse, sèke pou w rantre nan yon rapò ak yon moun fòk li konsantan kit li se fi, kit li se gason. E otomatikman se pa sa ki fèt, ou koupab de yon krim. Ni lalwa ni sosyete a sipoze jije w epi sanksyone kòmsadwa. Li pa diferan menm si viktim nan se yon fanm, yon tifi, yon gason oubyen yon ti gason.