Teke mab, jwe elastik, jwe marèl, lago-deli, woule kawoutchou oubyen sèk, lalin ak solèy saw pi pito, sote kòd, a nou de, mare estop, titato, leve liv, lago kache, glise sou galri pandan lapli, akizasyon peye chè, mare doum gaz, kabwèt, mòpyon ak jwèt manman ak papa... se yon latriye jwèt timoun piti renmen fè an Ayiti.

Pami tout jwèt sa yo, chak gen règ ak finalite pa yo. Genyen ki vyolan, sa vle di ki marande ak aksyon mechan epi pinisyon ki konn mennen nan gwo bouch louvri, gen lòt tou se pou anmizman ki debouche sou griyen dan ak chase estrès. Men tou, genyen pou fè pase tan epi tou pou pataje plezi nan yon peyi kote timoun se senbòl inosans.