top of page

ODD4 : bon jan levasyon pou tout moun, kisa sa vle di?

Nan pwogram pakèt Leta ki fòme Loni yo mete sou pye ki gen non orizon 2030 lan, edikasyon jwe yon wòl santral. Li plase nan 4e ran pami 17 objektif devlopman dirab Leta yo ap rapousib depi nan lane 2015 lan. Dapre sa reskonsab Leta sa a yo dakò sou li, soti 2015 rive nan lane 2030, moun nan tout mond lan dwe genyen aksè ak moso levasyon. Men se yon levasyon ki pa kite dèyè okenn kritè kalite.


KF:Pierre Negaud Dupenor, 2018, nan kad pwojè LAC Reads/USAID


Garanti bon jan levasyon pou tout moun nan menm nivo epi nan bon ti mamit, fè pwomosyon pou aprantisaj yon fason pou moun ka aprann pandan tout vi yo, se konsa 4e objektif devlopman dirab la rezime. Menm kote a, li repoze sou yon nivo edikasyon inivèsèl kit nan preskolè, kit primè, kit segondè ak nan nivo inivèsitè. Se sou sou baz sa a Leta yo vle poze fondman ansèyman an nan tout domèn ki konsène lavi moun sou planèt la.


Nan nannan objektif sa a, toujou nan liy orizon 2030 lan, edikasyon sila a ta dwe reponn ak yon kantite defi ki menm anbrase kote pa yo, lòt objektif devlopman dirab yo. Selon Leta yo, modèl edikasyon sila a dwe fini avèk kesyon mete moun sou kote oubyen kite yon kategori moun dèyè a. Li dwe neglije kesyon merit moun epi layite jouk nan kesyon egalite ant fanm ak gason nan sosyete yo. Nan menm lojik sa a, edikasyon ki konsènen objektif devlopman dirab yo vle di, menm moun ki ta sanble pi mizerab nan dènye bout latè yo dwe gen dwa sa a, san yo pa bezwen gen lajan pou peye. Yon edikasyon gratis.


Pou ale pi lwen, 4e objektif devlopman dirab sa a vle nan ane 2030 lan, pou tout fanm, menm jan tout gason, gen menm akse ak ansèyman teknik epi pwofesyonel menm si yo pa gen gwo lajan. Nan menm dat sa a, yo prevwa ogmante, nan tout mond lan, kantite jèn epi granmon ki gen konpetans teknik ak pwofesyonèl. Konpetans sa a yo dwe pemèt moun yo ka jwenn bon kalite travay, san kite dèyè konesans moun dwe genyen nan zafè envesti lajan, kreye antrepriz osinon, fè biznis.


N ap raple nan peyi Dayiti, youn nan peyi ki angaje nan pousib objetif sila a, zafè ledikasyon nan poze anpil gwo pwoblèm. Si yon kote, sistèm edikatif la dekriye lakoz l ap bay yon edikasyon nan plizyè vitès. Sa ki lakoz tout timoun yo pa gen menm kalite edikasyon, lekòl yo pa suiv menm pwogram, yon lòt kote nivo mizè ak povrete anpil fanmi lakòz timoun yo paka rive ale lekol. Mete sou sa, pa gen ase lekol piblik pou akeyi moun ki nan bezwen yo. Sitou, nan dènye tan yo, avek fenomèn ensekirite k ap taye banda nan peyi a, nan anpil zon, lekòl yo fèmen. Anpil fanmi deplase, timoun yo pèdi dwa oubyen akse ak moso ledikasyon.Jean Robert Bazile

Ce projet de contenus a eu le support de l’IFDD/OIF.

Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note

À la une

bottom of page