top of page

Kisa Objektif Devlopman Dirab (ODD) vle di?

Deba sou Objektif Devlopman Dirab (ODD) tanmen nan mond lan depi nan lane 2015. Anviwon 193 dirijan diferan peyi sou latè ki se manm Òganizasyon Nasyon Zini mete yo dakò sou 17 objektif devlopman k ap rete pou yon bon ti tan. Moun sa yo vle fini ak koze mizè, moun ak peyi pòv, batay kont rapò miwo miba ak lenjistis epi regle pwoblèm chanjman klimatik la nan tout rakwen tè a. sa se kèk nan objektif dirijan Leta sa yo fikse ansanm. Dat limit lan se 2030.An reyalite, batay ki mangonmen pou reyalize ODD yo nan mond lan makònen ak yon lòt batay ki pa t rive respekte objektif li. Nan lane 2000, reprezantan 189 peyi ki nan Oganizasyon Nasyon Ini yo (ONI) te reyini epi mete yo dakò sou yon deklarasyon ki rele deklarasyon milenè. Nan epòk sa a, Objektif Milenè pou Devlopman (OMD) yo te pran fòm. Reprezantan peyi yo te bay tèt yo 8 objektif ki, daprè yo menm, te dwe gide aksyon òganizasyon entènasyonal yo ak Leta nan mond lan pou konbat mizè, grangou, povrete epi derasinen VIH/Sida nan mond lan. Mete sou sa, yo te angaje yo pou fè pwomosyon egalite fanm ak gason nan mond lan. Yo te vle tou penmèt plis timoun jwenn chans chita sou ban lekòl.


Leta sa a yo te fikse yon limit 15 lane (2000-2015) pou rive atenn OMD yo. Malgre tout jefò yo te rive deplwaye, yo ta pral wè nan lane 2015 batay la te fenk jenn. Se atò gen mizè ak povrete k ap kale nan mond lan. Se atò gen lenjistis, diskriminasyon, esklizyon ak mete sou kote. Se atò batay pou regle pwoblèm chanjman klimatik la mande layite kò l. Sa te lakoz ONI deside pousib menm objektif yo pou 15 lane ankò. Sa vle di soti nan lane 2015 pou rive 2030.


Nan espas tan sa a, yon seri Leta ak òganizasyon, sitwayen/sitwayèn ak lòt enstitisyon nan mond lan tanmen yon pakèt jefò pou ride planèt la rive nan objektif sa a yo zòn 2030 yo. Objektif sa yo se 17 antou ki ale konsa:


1- Pa dwe gen povrete nan mond lan, sou nenpòt fòm nan.

2- Derasinen mizè ak grangou nan mond lan

3- Bon jan swen laswenyaj ak byennèt pou tout moun

4- Bon jan levasyon (edikasyon)

5- Egalite ant fanm ak gason (egalite sèks)

6- Aksè ak dlo pwòp, asenisman

7- Enèji renouvlab pou garanti aksè moun ak enèji fyab epi k ap dire

8- Bon jan travay ki pa krache sou diyite moun ak pwogrè ekonomik

9- Inovasyon ak enfrastrikti

10- Retire nan nivo rapò miwo miba nan nan mond lan

11- Konstui vil ak kominote k ap dire lontan

12- Pwodui ak konsome yon mannyè ki responsab

13- Bon jan mezi pou bay jarèt ak batay kont chanjman klimatik la

14- Bon jan dispozisyon pou pwoteje vi espès k ap viv nan dlo yo

15- Bon jan mezi pou pwoteje lavi sou latè

16- Lapè, Lajistis ak Enstitisyon ki bay bon jan rezilta

17- Kolaborasyon ant peyi yo pou objektif mondyal yo


Jean Robert Bazile


Ce projet de contenus est réalisé avec le soutien de l’IFDD/OIF.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

À la une

bottom of page