top of page

ODD1: Derasinen povrete, kisa sa vle di?

Depi nan lane 2015, peyi manm Loni yo mete yo dakò sou sa y ap rele « Ajanda 2030 » lan. Li rasanble 17 objektif ki makonen ak devlopman dirab peyi sa a yo angaje yo pou yo atenn nan lane 2030. Pami objektif sila a yo, dechouke povrete tout plim tout plimay nan tout peyi yo, se nimewo 1 an.


KF: Biju Boro, Agence France-PresseSelon aktè yo e dapre objektif sa a, zafè povrete a, yo bay tèt yo limit 15 lane pou fini avèk sa. Nou nan lane 2023, sa gen tan fè anviwon 8 lane depi jefò pou dechouke malsite a ti kras pa ti kras jouk yo rive koupe souf li a tanmen. Si n gade sou tan k ap pase yo, nou ta ka di rete pratikman 7 lane pou povrete a kaba tout bon.


Selon Loni, zafè povrete a pa mezire sèlman sou baz lè yon moun osinon yon peyi pa gen mwayen oubyen resous ki ka garanti kondisyon materyèl egzistans yo. Li manifeste sitou ak grangou, malnitrisyon, lè gen moun ki pa gen aksè ak levasyon ak sèvis sosyal yo. Konsa tou li marinen ak diskriminasyon, mete moun sou kote, ajoute sou lè moun yo manke patisipe nan desizyon k ap pran yo.


Nan sans sa a, yo fikse randevou nan lane 2030 kote tout fanm, tout gason e sitou menm sa ki pi pòv ak sila ki plis vilnerab yo, ta dwe genyen menm dwa pou jwi resous ekonomik yo epi gen aksè premye sèvis (minimòm) moun bezwen nan sosyete yo. Tout dwe kapab posede lajan, yo dwe gen dwa pou yo posede tè, yo dwe santi yo gen dwa nan eritaj resous natirèl yo epi nouvèl teknoloji yo.


Nan lane 2015, Bank Mondyal fikse limit pou evalye nivo yon moun ka pòv nan wotè 1, 90 dola ameriken. Sa vle di, si yon moun pa ka genyen pou pi piti 1,90 pou viv chak jou, yo konsidere moun sa a se yon pòv. Yon lòt bò, yon moun ki viv ak pi piti pase yon dola chak jou, yo konsidere nivo povrete moun sa a grav anpil. Malgre mezi sa a entènasyonal, yo rann kont li pa ase pou mezire povrete a tout kote. Se la a konèsè yo fè konnen, limit yon dola katrevendis la pa sifi pou mezire nivo povrete pou tout mond lan paske gen peyi ki gen plis mwayen ekonomik pase lòt.


Poutèt sa, Bank Mondyal te oblije fiske yon lòt limit pou mezire povrete a. Li mete yon dezyèm ki se 3, 20 dola chak jou pou peyi ki plase nan mitan gwoup ki gen mwens kapasite yo epi 5,50 dola chak jou pou peyi ki nan mitan kategori ki gen plis resous yo.


Mete sou sa, espesyalis sa a yo pra l vini ak yon lòt endis pou balanse kesyon povrete a non mond lan. Yo rele l povrete plizyè dimansyon. Sa vle di, moun ki plase nan kategori pòv yo ka sibi divès kalite enjistis ki wete dwa yo nan plizyè domèn e chak genyen enpòtans yo lè moun ap analize nivo povrete sila a. Mete sou sa, li mete aksan sou diferans ki genyen ant povrete ki mezire nan yon espas byen espesifik tankou sou sa moun antre nan aktivite yo (lajan), ak lòt mezi espesifik oubyen ki esplike dezavantaj yo nan plizyè dimansyon.


Yon lòt bò, selon sa anpil etid ki fèt sou koze sa a eskpoze kòm reyalite, moun yo rive wè diferans ki genyen ant endikatè sosyal yo ak mwayen moun fè nan aktivite yo e menm sa ki egziste ant mwayen moun ka antre nan aktivite y ap mennen ak diferan rezon ki ka lakoz yon moun pa gen dwa ak yon resous osinon yon privièj nan yon sosyete gen gwo siyifikasyon ant peyi oubyen ant gwoup sosyal yo.


Espesyalis sa a yo fè konnen fokis ki mete sou endikatè plizyè dimansyon an penmèt yo konble vid ki genyen nan etid ki fèt sèlman avèk lajan kòm endikatè. Kòm egzanp, gen espesyalis ki kwaze pwoblèm sante, pwoblèm edikasyon (povrete ki baze sou mank aksè ak swen lasante, povrete ki repoze sou dwa ak edikasyon ki pa garanti) avèk povrete ki baze sou lajan pou mezire povrete yon popilasyon y ap etidye.


Jean Robert Bazile


Ce projet de contenus a eu le support de l’IFDD/OIF.

Posts récents

Voir tout

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

À la une

bottom of page