top of page

ODD8: kwasans ekonomik ak bon jan travay pou tout moun. Kisa sa vle di?

Fè pwomosyon, nan tout mond lan, pou yon kwasans ekonomik byen manbre epi ki pataje ant Leta yo, rive derasinen chomaj, garanti bon jan travay nan bon jan kondisyon, se sa 8e Objektif Devlopman Dirab (ODD) ajanda 2023 ap klewonnen. Nan batay sila ki tanmen depi lane 2015, Leta yo nan Nasyonzini mete yo dakò pou fini ak povrete tout plim tout plimay. Nan sans sa a, yo pwopoze yo pou aji sou tout sa ki ka anpeche moun nan tout mond lan viv lavi yo nan bon kondisyon.


Selon sa objektif sa a fè konprann, Leta yo nan mond lan dwe kenbe yon nivo kwasans ekonomik pou chak abitan ki reponn ak kontèks peyi a. Sa koresponn ak yon nivo kwasans byen ki pwodui anndan peyi a ki evalye ak 7 % chak ane. Pousantaj sa a konsène peyi pòv yo. Yo dwe, nan lojik sa a, rive ogmante nivo pwodiksyon ekonomik peyi yo. Selon sa Leta ki t ap mennen inisyativ sa a antann sou li, yo dwe mete aksan sou divèsifikasyon, inovasyon ak modènizasyon teknolojik.


Pandan peryòd sila a, Leta yo p ap kontante yo sèlman nan asire yo tout moun gen yon travay. Yo dwe koupe fache ak tout kalte travay ki ta mache sou diyite moun. Se yon jefò ki egzije pwoteksyon travayè yo. Objektif sa ankouraje pwomosyon pou devlopman nouvo opòtinite. Demach sila a chita sou fòmasyon ak travay ki marande ak devlòpman dirab.

Se pou sa, nan ansanm jefò k ap fèt yo, yo mete aksan sou kreyasyon antrepriz. Sitou piti ak mwayenn antrepriz yo. Objektif 8 la plede pou entegrasyon ti antrepriz k ap kreye yo nan ekonomi fomèl la pandan y ap penmèt yo genyen aksè ak sèvis finansye yo. Mete sou sa, aktè konsène yo pa vle kite dèyè jan moun ap itilize resous yo nan mond lan. Nan sans sa a, yo vle fè atansyon pou aksyon k ap fèt pou mennen kwasans ekonomik lan pa kondi peyi yo nan degradasyon anviwònman.


Toujou, youn nan sib 8e objektif la se redui kantite jèn ki pa ale lekòl ak sila a yo k ap viv san yon travay, san okenn fòmasyon. Tout sa a yo marinen ak batay pou bay tout moun travay nan mond lan, sans distenksyon. San diskriminasyon. Kit ou se fanm oubyen w se gason. Kit ou se yon andikape.


Ou dwe jwenn yon travay ki gen nen nan figi l. Mete sou sa, pou tout travay ki gen menm valè, moun yo dwe touche menm kantite lajan. Yon lòt kote, Leta yo dwe pran mezi pou derasinen travay fòse. Mete bout nan nouvo fòm esklavaj ki tanmen nan kat kwen mond lan. San yo pa kite dèyè fòm eksplwatasyon timoun k ap fèt nan mond lan.

N ap raple objektif sa a ki tanmen depi 2015 lan dwe ateri nan lane 2030. Jodi a, n ap ekri sou li nan lane 2023. E sitiyasyon yo toujou malouk, sitou nan peyi Dayiti, peyi ki pi apovri nan kontinan ameriken an.

Jean Robert Bazile

Ce projet de contenus a eu le support de l’IFDD/OIF.


Posts récents

Voir tout

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación

À la une

bottom of page